מדיניות פרטיות

1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של אתר skymaster.co.il ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתקנון, כהגדרתם בתקנון; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם התקנון.

2. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמש לרבות, אך מבלי למעט, שמות, כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי הטלפון, היסטוריית שימוש. בנוסף, החברה אוספת ביחס לכל משתמש פירוט הקשור לפעילותו באתר, לרבות, אך מבלי למעט, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם פנה המשתמש, דו"חות של תקלות טכניות ודרך הגישה של המשתמש לאתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת השימוש של המשתמש באתר וכן בעת תקשורת בין המשתמש לחברה (ו/או מי מטעמה). החברה מבצעת ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים (להלן: "הניתוחים").

3. בעצם כניסה לאתר ובכל פעם שהמשתמש עושה שימוש באתר, נותן המשתמש את הסכמתו כי החברה (ו/או מי מטעמה) תאסוף מידע על המשתמש, תבצע ניתוחים, תעשה שימוש במידע ובניתוחים ואף תעביר את המידע והניתוחים לצדדים שלישיים, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות הזו.

4. הכל שימוש במידע ובניתוחים על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה ולצדדים שלישיים להם נמסר המידע ו/או הניתוחים על ידי החברה (ו/או מי מטעמה) ליצור עימו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ג – 1982, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ג – 1982 וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה ביחס לכלל המוצרים והשירותים המוצעים מעת לעת באמצעות או דרך האפליקציה, בין המוצעים על ידי החברה ובין המוצעים על ידי בתי העסק המופיעים באפליקציה מעת לעת. לצורך יצירת הקשר, משלוח דברי הפרסומת או כל הודעה אחרת, המשתמש נותן את הסכמתו כי האפליקציה, בתדירות קבועה ו/או בכל זמן נתון, תסתנכרן עם מערכת הניווט הפנימית של המכשיר הנייד שבו עושה שימוש המשתמש וכן תעשה שימוש בנתונים שנאספו בעבר על ידי האפליקציה ממערכת הניווט הפנימית. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שלא לקבל דברי פרסומת כאמור החברה תפעל למלא את בקשתו של המשתמש בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא יאוחר מאשר 24 שעות מן המועד בו נקלטה הבקשה של המשתמש בידי החברה. החברה לא תחוב באחריות כלפי המשתמש ביחס ליצירת קשר עם המשתמש בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ג – 1982, בתוך התקופה של 24 שעות מן המועד בו נקלטה הבקשה של המשתמש בידי החברה, או עקב תקלה כלשהי אצל החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש מסיר בזאת אחריות כלשהי מן החברה ו/או מי מטעמה בהקשרים אלו.

5. יובהר, כי אין על המשתמש חובה למסור פרטים כלשהם לחברה, אך אם לא ימסור פרטים כאמור, עשויה חוויית המשתמש להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתר לא יהיו זמינות למשתמש.

6. יובהר כי החברה אינה אוספת פרטים של כרטיסי אשראי באמצעות האתר, וכי ככל שהמשתמש מוסר פרטים אלו באמצעות האתר, הרי שאלו מועברים במישרין לצד שלישי עימו התקשרה החברה לצורך תשלום של המשתמש באמצעות כרטיס אשראי כאמור.

7. החברה רשאית למסור את המידע ו/או הניתוחים אם היא נדרשת לכך על פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.

8. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע ו/או הניתוחים מחוץ לגבולות ישראל ותאחסן את המידע ו/או הניתוחים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסנים המידע ו/או הניתוחים מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

9. החברה (ו/או מי מטעמה) עושה שימוש בקבצים המכונים cookies ופיקסלים, שמותקנים על הציוד של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באפליקציה, בין היתר לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האפליקציה מותאמת יותר לחוויה של המשתמש. הקבצים הללו מאפשרים לחברה (ו/או מי מטעמה) לייחס מידע הנוגע לשימוש באפליקציה למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

10. במקרה שבו החברה תמכור ו/או תעביר חלק או כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם החברה נרכשת (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם החברה נכנסת להליכי כינוס ו/או פירוק, החברה רשאית להעביר לצד שלישי את המידע ו/או הניתוחים, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.

11. המשתמש מודע למגבלות של רשתות סלולריות ושל רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשתות ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

12. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש (אשר נמסרו במישרין על ידי המשתמש או העולים משימוש באפליקציה), במקרה של שימוש שלא כדין באפליקציה ו/או במידע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הפרטים כאמור הועברו באופן בו התבקשה ההעברה על ידי החברה וכן כי כל הפרטים שהועברו לחברה הם נכונים ומדויקים.

13. החברה אינה מתחייבת, כי לא ייפול כל פגם ו/או טעות ביישום של מדיניות הפרטיות ו/או בשמירה על המידע ו/או הניתוחים, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר לנזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור למידע והניתוחים כאמור ו/או נובע ממנו.

14. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: [email protected]