תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך אלה מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מאחר והנך הלקוח, כהגדרתו להלן, אשר עומד להתקשר בהסכם תנאי שימוש זה – שהינו הסכם מקוון מחייב – לקבלת שירותים ו/או שירותים נלווים, כהגדרתם להלן, על ידי החברה, כהגדרתה להלן (להלן: "הסכם תנאי השימוש"), עליך לקרוא בעיון רב את הוראות הסכם תנאי השימוש ולאשר את הסכמתך לאמור בו, באמצעות לחיצה על "אישור תנאי שימוש" שנמצא בתהליך הרכישה.

במידה ואינך מסכים לתנאים האמורים בהסכם תנאי השימוש ו/או במידה ולא אישרת את הסכם תנאי השימוש כאמור לעיל, לא תהיה באפשרות החברה להעניק לך את השירותים ו/או לחדשם ובכלל זאת לקבל כל שרות אחר.

הואיל ודניאל טולצ'ינסקי ע.מ 306489923 מספק שרותי אחסון אתרים ו/או שירותים נלווים אחרים וכתובתו הרשומה הינה ברחוב חביבה רייך 25 חיפה 3220713  (להלן: "החברה");

והואיל והלקוח פנה אל החברה וביקש לשכור ו/או לקבל מהחברה – לשימושו הבלעדי – שירותים, קרי שרותי אחסון אתרים (חבילות אחסון אותם בחר הלקוח) ו/או שירותים נלווים ו/או אחרים ע"פ בחירתו, ובין היתר באמצעות רכישת השירותים באמצעות אתר החברה ו/או כפי שיוסכם בכתב בין הלקוח לחברה, ככל שיוסכם (להלן בהתאמה לפי ההקשר: "הלקוח" ו- "השירותים" ו- "שירותים נלווים");

והואיל והלקוח מצהיר בזאת כי השירותים שיסופקו ללקוח על ידי החברה ישמשו את הלקוח לפעילות ולמטרות חוקיות בלבד;

והואיל ברצון החברה והלקוח לקבוע את תנאי ההתקשרות שביניהם על פי התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש, אשר כאמור מותנת בהסכמת הלקוח לאמור בו ואישורו, כפי שפורט לעיל;

והואיל ומטרת הסכם תנאי השימוש, בין היתר, להעניק שירותים נאותים ללקוח ובכלל זאת אישור הסכם תנאי השימוש מהווה הסכמה הצהרה והתחייבות מצד הלקוח לפעול על פי תנאיו והוראותיו של הסכם תנאי השימוש.

אי לזאת הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי:

1. המבוא להסכם תנאי השימוש, לרבות כל נספח שנחתם ו/או ייחתם בין הלקוח לבין החברה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הלקוח מתחייב ומצהיר בזאת כי הסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש. עם אישור הסכם השימוש על ידי הלקוח, הלקוח מצהיר כי הוא מודע ו/או מבין את הוראות הסכם השימוש.

3. הלקוח מודע לכך כי ביצוע ו/או ניסיון לבצע שימוש באתר החברה ו/או באתר ו/או בשרתי החברה ו/או בשירותיה לביצוע כל הונאה, מכל מין וסוג שהוא, באינטרנט ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע סריקות לגילוי פרצות באבטחה ו/או לחשבונות ו/או גניבה של מידע ו/או וסיסמאות ו/או כל פעולה בלתי חוקית אחרת, תאלץ את החברה לנקוט כנגד הלקוח בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי להגן על זכויותיה.

4. הסכם תנאי השימוש יכנס לתוקפו מהיום בו הזמין הלקוח מהחברה את השירותים.

5. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי תקופת הסכם תנאי השימוש ומתן השירותים ללקוח על ידי החברה ו/או תנאי התשלום נקבעים בהתאם לשירותים שהלקוח רכש ו/או תקופה ספציפית אחרת שתוסכם בכתב, ככל שתוסכם, בין הלקוח לבין החברה ו/או בכל תקופה בה הלקוח מקבל מהחברה שירותים ו/או שירותים נלווים (להלן: "תקופת ההסכם").

6. הלקוח מסכים ומצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהסכם תנאי השימוש הינו הסכם המתחדש באופן אוטומטי (להלן: "התקופה הנוספת"), ומוותר בזאת על כל הודעה מוקדמת על חידוש הסכם תנאי השימוש, ובכלל זאת הלקוח נותן הסכמתו ואישורו לאמור לעיל, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

7. הלקוח מסכים ומודע לכך כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להקפיא בכל זמן נתון את אפשרות הגישה של הלקוח לשירותים הניתנים לו על ידי החברה, כולם או בחלקם, במידה ויהיה קיים חשש סביר כי נעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש לרעה בשירותים ו/או ככל שנעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש בניגוד להוראות הסכם תנאי השימוש ו/או בניגוד לכל דין.

הגדרות:

8. בהוראות הסכם זה יינתנו ההגדרות המפורטות להלן, בשינויים המחויבים מהקשר הדברים:
8.1."הסכם תנאי השימוש" – כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן, לרבות כל נספח להסכם תנאי השימוש, ככל שקיים, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
8.2."האתר" – לעיל ולהלן, אתר אחד של הלקוח או יותר, בהתאם לשירותים שרכש הלקוח;
8.3."התכנים ו/או הקבצים, בהתאמה" – כל קובץ מחשב, מכל סוג שהוא, שהוזן לאתר על ידי (אך לא רק) הלקוח ו/או צד שלישי ו/או על ידי הכתובת שהוקצתה על ידי החברה ללקוח, לרבות (אך לא רק) קובץ מסוג (ftp) file transfer protocol ו/או נתונים ו/או כל ממשק/יי ו/או כלי/יי הניהול שהחברה תספק ללקוח מעת לעת, ככל שתספק;
8.4."השירותים" – כהגדרתם לעיל בהסכם תנאי שימוש זה;
8.5."המחשב" – מחשב ו/או שרת המקושר לרשת האינטרנט ושמצוי אצל החברה בישראל ו/או המצוי אצל הלקוח ו/או אצל צד שלישי אחר בישראל או מחוצה לה.

תנאים – אחסון האתר:

9. הלקוח – והוא בלבד – יהיה אחראי על העברת תכנים לאתר ו/או עדכונם מעת לעת. החברה לא תעביר תכנים לאתר ו/או אינה מתחייבת לעדכן את התכנים באתר של הלקוח והיא אינה נושאת באחריות בגין התכנים המעודכנים באתר, וזאת כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

10. החברה תנפיק ללקוח סיסמא ו/או קוד משתמש שתאפשר ללקוח גישה בטוחה לאתר. הלקוח מתחייב בזאת שלא להעביר את הסיסמא ו/או הקוד לצד שלישי שאינו מורשה מטעם הלקוח.

11. לעניין זה, הלקוח מצהיר ומסכים כי הינו אחראי לכל נזק שיגרם לחברה ו/או לצד שלישי כתוצאה מהעברת הסיסמא ו/או הקוד כאמור, אם מורשה ואם אינו מורשה, וכתוצאה ממעשה ו/או מחדל, בזדון ו/או רשלני, שבוצע במישרין ו/או בעקיפין, על ידי הלקוח ו/או צד שלישי אחר ומסכים לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה בהקשר זה.

12. הלקוח מודע לכך כי יתכן והחברה תאלץ לבצע שינויים ו/או שדרוגים ו/או שינויים בשרתים, וזאת באופן שוטף במסגרת אחזקת השרתים ואבטחתם, ע"פ הוראות היצרנים ו/או ע"פ שיקול דעתה, ולא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

13. כל בקשת לקוח להתקנת יישומים באתר ו/או מתן שירותים נוספים שאינם חלק מהשירותים, תחויב בתשלום נוסף. מחירון השירותים הנלווים מפורסם באתר החברה אשר יעודכן מעת לעת.

14. כל בקשה כאמור בסעיף 13 לעיל, ובכלל זאת כל בקשה אחרת של הלקוח מהחברה בכל עניין שהוא תופנה לחברה בהודעה בכתב ומראש. החברה מתחייבת לענות (אך לא בהכרח להסכים) לבקשה בהקדם האפשרי במידה ויהיה באפשרותה לעשות זאת. מקום בו הבקשה כרוכה בתשלום נוסף ביצוע הבקשה בפועל כפופה להסכמת החברה, לתשלום התמורה נוספת ולהוראות הסכם תנאי השימוש.

15. במידה והבקשה כאמור בסעיף 13 לעיל כרוכה בהעברה של DNS ו/או דומיין הלקוח מאשר בזאת לחברה לפעול ולבצע בשמו כל פעולה הנדרשת בעניין זה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

אחריות הלקוח ואחריות החברה:

16. הלקוח מצהיר ומאשר בזאת, כי בטרם אישר את הסכם תנאי השימוש בדק ובחן בקפידה את הוראות הסכם תנאי השימוש ואת השירותים הניתנים על ידי החברה וכי הוא מודע לכך כי שירותים אלה ניתנים (as is) ובכלל זאת מצא אותם מתאימים לצרכיו וכי השימוש בשירותים על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

17. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף 16 לעיל.

18. הלקוח – והוא בלבד – אחראי לגיבוי מתמיד של הקבצים שנמצאים באתר. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי החברה מבצעת גיבויים שוטפים שהינם בבעלותה והמיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, הלקוח מתחייב כלפי החברה לשמור באופן שוטף וקבוע עותק מעודכן של כל התכנים ו/או הקבצים באתר ומאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה, וכי החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן של תכנים ו/או קבצים ו/או חדירה לקבצים ו/או שיבוש ומחיקה ו/או העברת מידע וזאת מכל סיבה שהיא.

19. במידת האפשר, ומבלי שהחברה תתחייב לעשות זאת, ובכלל זאת ככל שסוכם בין הלקוח לבין החברה, אם סוכם, רשאית החברה, אך לא חייבת, לספק ללקוח שרותי שחזור כתוצאה מקריסה ו/או מכל סיבה אחרת שהיא. ככל שטיפול על ידי החברה כאמור לעיל דורש תשלום נוסף, הטיפול יעשה בכפוף להסכמת החברה ולהעברת התשלום הנוסף.

20. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי על החברה לא תחול אחריות מכול סוג שהיא בשל פגיעה במידע, נתונים, תוכנות, קבצים, זיכרונותוכיוצ"ב, שנגרמו לאתר ו/או ללקוח ו/או לצדדים שלישיים.

21. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי החברה אינה אחרית על כלל התכנים ו/או פרסומים ו/או מודעות ו/או כול מידע ו/או פרסום אחר המפורסם באתר וכיוצ"ב. הלקוח מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לאמור בסעיף זה ויישא באחריות ובכל התוצאות שיוצרו כתוצאה מפרסומים אלה, לרבות כל נזק שיגרם לחברה ו/או לצד שלישי, ואין לחברה כל אחריות בעניין זה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה והלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם בהקשר זה.

22. החברה אינה מתחייבת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, כי הגישה לאתר ו/או כל שימוש בקבצי האתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים שתספק החברה יהיו ללא כל הפרעה ו/או ללא כל הפסקות /או ללא תקלות ו/או ללא טעויות, לרבות (אך לא רק) בענייני חומרה ו/או תוכנה ו/או רשת ובעניינים הקשורים לחברה ו/או למי מטעמה. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לתיקון תקלות ו/או בעיות אחרות באתר שלא נבעו כתוצאה במעשי ו/או מחדלי החברה.

23. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית כלפי הלקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, על תקלות למיניהן, נזקים למיניהן, קלקולים למיניהם, מחדלים למיניהם באתר ו/או לשרתי האחסון ו/או לתכנים ו/או לקבצים שיגרמו מגישה בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או באמצעות צדדים שלישיים.

24. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לתת מענה מהיר ולפעול במהירות הנדרשת כדי לטפל בבעיות שיוצרו כאמור, ובכלל זאת לפעול באופן שוטף על מנת למנוע יוצרות בעיות ותקלות.

25. האמור בסעיף 22 ו- 23 לא יחול ככל שהנזקים, קלקולים והתקלות וכיוצ"ב, ייגרמו כתוצאה מרשלנות ו/או פעולת זדון של החברה. במקרה כזה, הלקוח מאשר ומסכים כי החברה מתחייבת לפצות את הלקוח בגין הנזקים הישירים שנגרמו לו בלבד (וללא כל פיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או נזקי תוצאה שנגרמו ללקוח, אם נגרמו).

26. בכל מקרה כאמור בסעיף 25 לעיל, הלקוח מסכים כי אחריות החברה לא תהיה גבוהה יותר מסכום התמורה ששילם הלקוח לחברה בתקופה של 6 חודשים עובר לתחילת האירוע הנזיקי. הלקוח מסכים ומאשר את חלוקת הסיכונים בין הלקוח לבין החברה הבאה לידי ביטוי בהגבלת האחריות ומאשר כי חלוקה זאת סבירה ומקובלת עליו.

27. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי כל נזק שיגרם לצד שלישי כתוצאה מהפרת הסכם תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, בזדון ו/או ברשלנות, במעשה ו/או מחדל, הלקוח ואך ורק הוא, יישא באחריות על הנזקים שיגרמו, אם יגרמו, ובתוצאותיהם.

28. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית בשום מקרה לתפעול ו/או עדכון השוטף של האתר ולתכנים בו. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

שירות נלווה ו/או שירותים שונים:

29. כאמור לעיל, החברה מספקת את השירותים על פי תמחירים ומחירונים המופיעים באתר החברה ועומדים לבחירת הלקוח. החברה מספקת שירותים נלווים ע"פ שיקולי דעתה הבלעדי, אשר חלקם ללא תשלום וחלקם בכפוף לתשלום נוסף. פירוט ועלות חבילות התוכן תעריפים נקבעים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה.

30. על פי דרישת הלקוח ובכפוף לבקשתו בכתב, ובכפוף להסכמת החברה ובכפוף לתשלום נוסף, החברה תספק ללקוח שירותים נלווים נוספים. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לשימוש בשירותים הנלווים וכל תוצאה הנובעת מהם.

31. החברה מספקת ללקוח, לפי בקשתו בכפוף ובהתאם לחבילות אותן רכש (וכן בכפוף להעברת DNS) של האתר לחברה, תיבות דואר אלקטרוני, להלן שימושים לרעה בדואר אלקטרוני. הלקוח מתחייב:
31.1. לא לשלוח דואר אלקטרוני מסחרי לצדדים שלישיים שלא נתבקש על ידם (הנמענים); לא לשלוח דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה ו/או מכתבי שרשרת ו/או "דואר זבל" וכו', וכי הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהוא כפוף לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 על תיקוניו ("חוק הספאם") וכי הלקוח יישא באופן בלעדי בכל הנזקים שיגרמו לו ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע האמור לעיל ו/או מהפרה של הוראות חוק הספאם;
31.2. לא לשלוח הודעות ו/או חומר ו/או קבצים מצורפים שהינם בלתי חוקיים, גסים, שיש בהם וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, יישומים אחרים מזיקים מכל סוג שהוא, ליצור זהויות בדויות וכיוצ"ב, ובכלל זאת כל הודעה שיכולה להוות ולהקים עילות תביעה, אישום פלילי, אחריות אזרחית, אחריות נזיקית, פגיעה בפרטיות, הוצאת לשון הרע וכיוצ"ב כנגד הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעם החברה;
31.3. לא להעביר כל חומר שיש בו מאיין פגיעה בזכויות קנייניות ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים לרבות (אך לא רק) זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב;
31.4. לא לשבש ו/או לפגוע ו/או לבצעה כל פעולה שיש בה כדי לשבש ו/או לפגוע בשירותים ו/או במערכות ו/או תוכנות ו/או קודים ו/או קבצים וכיוצ"ב הניתנים על ידי החברה ו/או השייכים לה ו/או למי מטעמה.32. הלקוח מודע ומאשר בזאת כי הוא מסכים לכך, כי לעיתים, כתוצאה מהפעלת אבטחה וסינון של דואר אלקטרוני, הודעות אשר ישלחו אליו ואשר יסווגו כהודעות "דואר זבל" – spam – תסוננה ולא תגענה לתיבת הדואר והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

33. הלקוח מצהיר בזאת, כי הוא יישא באופן בלעדי להודעות שישלחו מתיבת הדואר שלו ו/או שיתקבלו אליה ויישא באופן בלעדי לתוצאה של כל פעולה אחרת בהקשר זה. החברה לא תישא באחריות לכל הפעולות שמתבצעות באמצעות תיבת הדואר, לרבות (אך לא רק) באמצעות הודעות (על צורפותיהן), ובכלל זאת שימוש של צדדים שלישיים בתיבות הדואר של הלקוח, נזקים, בעיות בחומרה, במחשבים, איבוד הודעות, חדירות לחשבון הדואר האלקטרוני, עוגמת נפש, וכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם ללקוח ו/או לצדדים שלישיים בשל כך, בעקיפין ו/או במישרין.

34. הלקוח מודע לכך שאינו רשאי לנצל שטח אחסון רב יותר מכפי שרכש והוסכם בינו לבין החברה, על ידי העברת נתונים ו/או הודעות ו/או יישומים ו/או תוכנות ו/או קבצים וכיוצ"ב. כל ניצול יתר כאמור לעיל יחייב את הלקוח בתשלום נוסף על פי התעריפים הקבועים בחברה.

35. החברה ראשית להקפיא את מתן השירותים ו/או השירותים הנלווים ללקוח בכל זמן שהוא לתקופה שאינה עולה על 24 שעות לצורך עבודת תחזוקה ו/או שדרוג מכל סוג שהוא ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה לתחזוק ו/או שדרוג מערכות החברה ו/או מי מטעמה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מביצוע הפעולות האמורות בסעיף זה ובכלל זאת בשל נזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהקפאת השירותים.

35.1. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע למגבלה שמציבה החברה על כמות הודעות הדוא"ל הנשלחות משרתיה, ומודע לכך שהמגבלה העומדת לכל חבילת אחסון (דומיין) עומדת על שליחה של עד 300 הודעות דוא"ל ביום וזאת בין היתר על מנת למנוע שימוש לרעה בשרתי הדוא"ל של החברה או פגיעה כל שהיא אחרת.

35.2. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע למגבלה שמציבה החברה על כמות הודעות הדוא"ל הנשלחות משרתיה, ומודע לכך שהמגבלה העומדת לכל תיבת דוא"ל הינה שליחה של עד 150 הודעות דוא"ל ביום וזאת בין היתר על מנת למנוע שימוש לרעה בשרתי הדוא"ל של החברה או פגיעה כל שהיא אחרת.

35.3. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שבכל מקרה שבו החברה תזהה פעילות כל שהיא שחורגת מתנאי השימוש או פעולה כל שהיא שמנצלת לרעה את משאבי החברה החברה רשאית לחסום באופן מיידי וללא התראה מוקדמת את הפעילות בחשבון כולו ו/או חלק ממנו ו/או להקצות ללקוח כמות הודעות דוא"ל נמוכה יותר לשליחה מדי יום וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

איסור על הסבת זכויות:

36. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לכך כי חל איסור מוחלט, להסב, לשעבד, למשכן ו/או להעביר את זכויותיו על פי הסכם תנאי שימוש זה ללא הסכמה של החברה מראש ובכתב.

37. מוסכם, כי במידה וללקוח יהיה חוב כספי לחברה והחברה תסרב להסבת הזכויות כאמור לעיל, סירוב בנסיבות אלה יהווה סירוב מוצדק וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

38. לא יהיה כל תוקף לכל הסבת זכויות מכל סוג שהוא בניגוד להוראות סעיף 36 ו- 37 לעיל.

39. החברה ראשית, והלקוח מסכים לכך מראש, כי החברה תספק ללקוח את השירותים ו/או שירותים הנלווים אחרים באמצעות קבלני משנה ו/או כל צד שלישי אחר ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

40. הלקוח מודע ומסכים לכך, כי לחברה תהיה הזכות להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להעביר את זכויותיה ע"פ הסכם תנאי השימוש זה ללא הסכמה של הלקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

איסור על הפרת קניין רוחני וזכויות יוצרים:

41. הלקוח מצהיר כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתכנים ו/או בכל היישום האחרים המפורסמים ו/או המופצים באתר בכל זמן נתון ו/או לחילופין הלקוח קיבל הרשאה ברורה ומפורשת ו/או קיבל רישיון לעשות שימוש בתכנים אלה ובכל זמן נתון יישא באחריות בלעדית כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי אחר.

42. הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כלפי החברה כי כל תוכן מכל מין וסוג שהוא המצוי באתר בין שהועלה על ידי הלקוח ובין שהועלה על ידי מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלשיים, אינו מפר זכויות יוצרים, קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ובכלל זאת כי הלקוח קיבל אישורים כדין מטעם בעלי הזכויות האמורות לעיל, ככל שיש כאלה, להשתמש באותם תכנים באופן בו נעשה שימוש בהם באתר.

43. הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי אין בתכנים המצויים באתר ובשימושם פגיעה בזכויות קניין רוחני, וכי למיטב ידיעתו לא הוגשה ולא ידוע לו כי קיימות נסיבות המעלות חשש סביר כי תוגש תביעה כלשהי על הפרת זכויות קניין רוחני נגדו בכל הקשור לשימוש שעושה הלקוח ו/או צד שלישי באתר, ובכלל.

44. הלקוח מתחייב לשאת באחריות מלאה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לכל הנזקים שיגרמו, בעקיפין ו/או במישרין, לו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לחברה ו/או למי מטעם החברה, כתוצאה מפרסום המפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני באתר והוא מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בשל כך.

45. הלקוח מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על דרישה ו/או טענה להפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני מיד עם ידיעתו הראשונה ו/או מיד עם חשש סביר לכך. במקרה כאמור, החברה תהא רשאית להוריד ו/או לחסום ו/או להסיר את התוכן המפר, וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת ללקוח. הלקוח מוותר בעניין זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

46. הלקוח מתחייב לא להעביר לצדדים שלישיים רכיב ו/או תוכנה ו/או יישום שפותחו על ידי החברה ו/או שיש לה זכויות יוצרים על הרכיב ו/או התכונה ו/או היישום

47. הלקוח מודע ומסכים לכך כי במסגרת הסכם תנאי השימוש ניתן ללקוח אפשרות זמנית ו/או רישיון שאינו ייחודי להשתמש ברכיב ו/או בתוכנה ו/או בישום באתר ו/או מוצר של החברה, וכי אלה הם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה בכל עת, ואין ללקוח אישור לבצע כל פעולה אחרת בהן ללא אישור החברה, ולמען הסר ספק אף לא להעתיק, להפיץ, לשחזר, להעביר, להסב ולהקצות רישיונות וכיוצ"ב.

התמורה והתשלומים:

48. בתמורה לשירותים ו/או לשירותים נלווים ו/או לכל שרות אחר, לפי הקשר, שיוסכם בכתב בין החברה לבין הלקוח, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את הסכומים בכפוף לתעריפים העדכניים הנהוגים אצלה. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.
48.1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, כי במקרה של חריגה ממשאבי חבילת האחסון המוקצת בעבור המנוי – תיהיה החברה רשאית לשדרג את חבילת האחסון באופן אוטומטי לחבילה המתאימה לנתוני השימוש של הלקוח. והלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר עם מיד עם רכישת השירותים ו/או השירותים הנלווים מהחברה וכן לצורך שדרוג החבילה באופן אוטומטי.

49. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, כי תנאי התשלום באתר הינם באמצעות כרטיס אשראי והלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר עם מיד עם רכישת השירותים ו/או השירותים הנלווים מהחברה וכן לצורך חידושם באופן אוטומטי.

50. בכל בקשה לתשלום באמצעי אחר על הלקוח לפנות למשרדי החברה בטלפון 054-8327432 ולקבל את הסכמתה מראש ובכתב לתנאי תשלום אחרים ולחתום על נספח תשלומים נפרד שיהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש.

51. החברה אינה חייבת לכבד תשלומים בכל דרך אחרת השונה מהדרך המפורטת בסעיף 49 לעיל.

52. הלקוח מתחייב בזאת לבצע את כל התשלומים לחברה כפי שהוסכם בין הלקוח לבין החברה ובמועד ביצוע התשלום. כל איחור של 14 ימי עסקים בתשלום יגרור אחריו פיצוי מוסכם לפיו יפצה הלקוח את החברה בגין כל יום איחור בתשלום בסך של 10% בצירוף מע"מ על פי שיעורו כדין מסכום התמורה אותו משלם על הלקוח על השירותים שרכש ובהתאם לחבילת התשלום שרכש. אין באמור בפיצוי זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תרופה אחרת העומדת לחברה נגד הלקוח ו/או מי מטעמו על פי כל דין.

53. מקרה בו איחר הלקוח בתשלום התמורה המגיע לחברה איחור של מעל ל – 14 ימי עסקים מכפי שהוסכם, תהיה החברה ראשית, ללא הודעה מוקדמת והלקוח מסכים לכך מראש, להפסיק את מתן השירותים ו/או השירותים הנלווים, לרבות (אך לא רק) לחסום את גישת הלקוח לאתר ו/או להסיר את האתר משרתי החברה ואין בכך כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הוראות הסכם תנאי השימוש. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק שיגרם לו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מפעולה כאמור לעיל.

54. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, הלקוח מסכים שכל תשלום שלא שולם במועדו לחברה יישא הפרשי הצמדה (בהתאם למדד המחירים לצרכן) ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של 10% מהמועד שבו אמור היה הלקוח להעביר לחברה את התשלום ועד למועד התשלום לחברה בפועל.

אופן ביטול הסכם:

55. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע ללקוח על ביטול הסכם תנאי השימוש והפסקת מתן השירותים לפי שיקול דעה הבלעדי, וזאת תוך הודעה של 30 ימים בכתב ומראש. ביטלה כאמור החברה את הסכם תנאי השימוש והפסיקה את מתן השירותים, החברה תפסיק לחייב את הלקוח ו/או במידה והלקוח שילם לחברה מראש תשיב החברה ללקוח את הסכומים עבור החלק היחסי של החודשים בהם החברה לא סיפקה ללקוח את השירותים.
55.1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך , כי תנאי התשלום באתר מבוצעים באופן שוטף עד למתן הודעה ובקשה בכתב כמפורט בהקשר זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. או לחילופין עד למתן פקודה לביטול מנוי באופן מכוון תחת פאנל הניהול. והלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מיד עם רכישת השירותים ו/או השירותים הנלווים מהחברה וכן לצורך חידושם באופן אוטומטי.

56. ללקוח אפשרות לבטל את ההתקשרות עם החברה בדרישה בכתב ובהתאם להוראות תנאי הסכם השימוש בתוך 30 יום מיום החתימה על הסכם זה. במידה והלקוח יבטל את ההתקשרות כאמור תשיב החברה ללקוח את הסכומים ששילם (להלן: "תקופת אחריות"). סעיף זה אינו חל על רכישת חבילת אחסון בשרת וירטואלי (VPS), כפי שיפורט להלן.

57. הלקוח רשאי להודיע לחברה על רצונו לבטל את הסכם תנאי השימוש וקבלת השירותים עד 14 ימים מתום תקופת האחריות וזאת באמצעות הגשת הודעה ובקשה בכתב כמפורט בהקשר זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה כזה, החברה תפסיק לחייב את הלקוח מהיום בו החברה הפסיקה לתת ללקוח שירותים ו/או במידה והלקוח שילם לחברה סכומים מראש תשיב החברה ללקוח את הסכומים עבור החלק היחסי של החודשים בהם החברה לא סיפקה ללקוח את השירותים.

58. בחלוף 14 הימים האמורים בסעיף 57 לעיל, הלקוח רשאי להודיע לחברה על רצונו בסיום הסכם תנאי השימוש במסגרת תקופת ההסכם ו/או התקופה הנוספת, ובלבד שהודעה כאמור נמסרה לחברה בכתב ולכל הפחות 30 יום טרם מועד סיום ההתקשרות המיועד ("הודעה מוקדמת"). נמסרה הודעה מוקדמת כאמור, יסתיים הסכם תנאי השימוש במועד המבוקש בכפוף לתקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה, החברה תפסיק לחייב את הלקוח מהיום בו החברה הפסיקה לתת ללקוח שירותים ו/או במידה והלקוח שילם לחברה סכומים מראש תשיב החברה ללקוח את הסכומים עבור החלק היחסי של החודשים בהם החברה לא סיפקה ללקוח את השירותים.

59. ידוע ללקוח כי תשלום לשנה מראש מקנה ללקוח הנחה כספית עבור השירותים שהחברה מספקת. במידה והלקוח ביטל את הסכם תנאי השימוש כאמור בסעיף 58 לעיל, ובמידה והלקוח שילם לחברה בגין השירותים תשלום לשנה מראש, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור יתרת החודשים הנותרים. הלקוח מסכים לאמור ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

60. במידה והלקוח רכש חבילת אחסון בשרת וירטואלי (VPS), ביטול כאמור לעיל הן בתקופת האחריות והן על פי סעיפים 57 ו- 58 לעיל, יחייב את הלקוח לשלם לחברה סכום יחסי שיקבע על ידי החברה בהתאם לשעות העבודה שהשקיעה החברה במתן השירות ללקוח בהקשר זה, ומכל מקום סכום שלא יפחת מסך של 1000 ש"ח בצירוף מע"מ על פי שיעורו כדין.

61. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכותה של החברה לקבל את התמורה המגיע לה בגין התקופה בה נתנה את השירותים ללקוח, לרבות (אך לא רק) בתקופת ההודעה המוקדמת ו/או בכל תקופה אחרת.

62. לחברה תהא זכות עיכבון על נכסי הלקוח, ככל שיהיו, עד למועד פירעון מלוא התשלום בפועל המגיע מהלקוח לחברה.

63. במידה והחברה תראה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי התכנים המצויים באתר ו/או שיהיו מצויים באתר, נוגדים את הוראת הסכם תנאי השימוש ו/או כל הוראת דין אחרת ו/או הלקוח הפר את הסכם את תנאי השימוש בהפרה מהותית ויסודית ו/או עשה שימוש לרעה בשירותים ו/או עשה שימוש בניגוד להוראות הסכם תנאי השימוש, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בכל זכות חוקית ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה העומדות לזכות החברה, לעשות את הפעולות המפורטות להלן, כולם או חלקן:
63.1. לבטל ו/או להשהות לאלתר את השירותים ו/או כל שירות נוסף וזאת ללא כל הודעה מוקדמת;
63.2. לבטל את הסכם תנאי השירות לאלתר, להסיר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו, למנוע מהלקוח גישה לאתר בשלמותו ו/או בחלקו, כל זאת ללא הודעה מוקדמת;
63.3. מיד לאחר קבלת תלונה אצל החברה לפיה התוכן המצוי ו/או המופץ באתר מהווה עוולה ו/או הפרת זכויות קניין רוחני, לשלוח על פי שיקולי דעתה הודעה ללקוח ולפיה בכוונת החברה להסיר את המידע ו/או לחסום את הגישה אליו אם החברה לא תקבל הודעה מהלקוח כי בכוונתו להתדיין עם המתלונן בבית המשפט בעניין זה;
63.4. ניתנה הודעה מטעם הלקוח כאמור בסעיף 63.3 לעיל, להודיעה על כך למתלונן תוך מסירת העתק ההודעה מטעם הלקוח, לא ניתנה הודעה מטעם הלקוח כאמור בסעיף 63.3 להסיר את המידע ו/או לחסום את הגישה אליו ולהודיע על כך למתלונן;
63.5. החברה תמסור את פרטי הלקוח ו/או המפיץ ו/או כל מידע אודותיהם במקרה שיתקבל אצלה צו שיפוטי המחייב למסור כל פרט כאמור לעיל ובכלל זאת על פי דרישת איזה מרשויות המדינה.

64. מבלי לגרוע ו/או לפגוע מהאמור לעיל, ביצוע, בין היתר, כל פעולה מן הפעולות המנויות להלן תקים לחברה את הזכות, אך היא אינה חייבת, לבצעה את הפעולות כפי שפורטו בסעיפים קטנים 63 לעיל:
64.1. מתנהלת נגד הלקוח חקירה פלילית ו/או הלקוח הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבר על חוקי מדינת ישראל;
64.2. ביצוע מחדלים והעוולות, לרבות ברשלנות, שיש בהם כדי לפגוע בצדדים שלישיים ו/או לגרום להם נזק אם בכוונת זדון ואם לאו;
64.3. ביצוע כל פעולה שיש בה לגרום לנזק ו/או חשש סביר שיגרם נזק למערכות החברה, רכיבים, יישומים, תוכנות, אבטחת מידע, נתונים, תעבורה וכיוצ"ב;
64.4. ביצוע כל פעולה שיש בה ו/או שקיים חשש סביר שיש בה חריגה מהיקף תעבורת הנתונים ו/או שטח האחסון שרכש הלקוח, וזאת גם אם לא נגרם כל נזק;
64.5. ביצוע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או במוניטין של החברה ו/או לפגוע בחברה בכל צורה ודרך שהיא בחברה ו/או בעובדיה ו/או מי מטעמה.

כתב שיפוי:

65. מטרתו של סעיף שיפוי זה נועד כדי לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בגין כל ההוצאות ו/או הנזקים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו להם כתוצאה ממעשי הלקוח ו/או מחדליו ו/או רשלנותו ובכלל זאת מהפרותיו את הוראות הסכם תנאי השימוש.

66. החברה לא תישא באחריות לגבי פיצוי של צדדים שלישיים שניזוקו כתוצאה מהפרת הוראות הסכם תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו ובכלל זאת מכל סיבה אחרת ואלה יהיו באחריות הלקוח בלבד.

67. לפיכך, הלקוח מתחייב כלפי החברה לשאת באחריות ולשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום הוצאות, לרבות שכ"ט והוצאות משפט, שיגרמו לחברה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או רשלנותו, בין במזיד ובין אם לאו, ובכלל זאת כתוצאה מהפרתו את הוראות הסכם זה, הלקוח ו/או מי מטעמו.

68. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ניזוקו ועד ליום התשלום בפועל.

69. הלקוח מסכים ומתחייב, כי במידה והלקוח יבקש להעביר את האתר לאתר אחסון אחר, הלקוח יישא באופן בלעדי בכל נזק ו/או תוצאה שתגרם מהעברת האתר ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

70. האמור בפרק זה, אין בו כדי לגרוע מכל זכות חוקית ו/או טענה ו/או עילת תביעה ו/או סעד ו/או תרופה שתקום לחברה על פי כל דין.

תכנים באתר – הגבלות ואיסורים:

71. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומקבל על עצמו את התנאי לפיו כל התכנים באתר הינם באחריותו המלאה והבלעדית ואין החברה אחראית על התכנים המצויים ו/או שימצו באתר בכל זמן נתון.

72. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ באתר כל תוכן פוגעני ו/או מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) פטנטים, סמני מסחר, מדגמים, שמות מתחם (דומיין), סודות מסחריים וכיוצ"ב; לא לאחסן ו/או להעביר באתר ו/או באמצעותו כל תוכן פורנוגרפי ו/או בוטה ו/או בעל אופי מיני מכל סוג שהוא; לא לאחסן כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, לרבות את פרטיהם האישיים, מענם, דרכי ההתקשרות איתם וכיוצ"ב – למעט פרסום שנעשה כדין בהסכמה מפורשת של אפוטרופוס חוקי של כל קטין, ובלבד שפרסום זה אינו עובר על איזה כלל מכלל מכללי האתיקה הנהוגים ברשת ועל חוק מחוקי מדינת ישראל ומחוצה לה.

73. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ ו/או לפרסם באתר כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או קבוצת אנשים, תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם לרבות ו/או תוכן העלול לפוגע ברגשות הציבור ו/או תוכן הקשור להימורים /או הגרלות מכל מין וסוג שהוא האסורים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או מחוצה לה.

74. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ כל תוכן מכל מין וסוג שהוא העלול להטעות את הצרכן, כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

75. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ כל תוכן מכל סוג שהוא העלול לפגוע ו/או לגרום נזק לצדדים שלישיים ובכלל זאת למשתמשים ברשת.

76. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ כל תוכן שפרסומו אסור על פי דין ו/או תוכן שמוטל עליו צו איסור פרסום תקף.

77. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ קודים, סוסים טרויאנים, וירוסים, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים אחריםוכיוצ"ב מכל סוג שהוא.

78. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ דרכי סיסמאות ו/או דרכי גישה לאתרים ו/או חשבונות ו/או תוכנות ו/או קבצים ללא הרשאה מפורשת מבעל הסיסמא ו/או האתר הרלוונטי ו/או החשבון ו/או התוכנה ו/או הקובץ.

79. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ כל תוכן שיש בו משום עבירה פלילית על פי חוקי המדינה ו/או חוקי המדינה בה מצויים השרתים של החברה ככל שמצויים ו/או כל תוכן שעלול לבסס עוולה ו/או תביעה אזרחית ו/או נזיקית ו/או מסחרית מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות כלפי צדדים שלישיים.

הפרות יסודיות:

80. סעיפים אלה הינם סעיפים מהותיים והפרתם על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו תהווה הפרה יסודית של תנאי הסכם השימוש והם: 10, 23, 31 (על סעיפיו הקטנים), 36, 41-43, 45-47, 63, 64 (על סעיפיו הקטנים), 72-79.

81. סעיפים אלה שהופרו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו והפרתם לא תוקנה בתוך 5 ימים מיום מתן הודעה על הפרתם, תהווה ההפרה כהפרה יסודית של תנאי הסכם השימוש והם: 34, 67-69.

82. סעיפים אלה שהופרו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו והפרתם לא תוקנה בתוך 14 ימים מיום מתן הודעה על הפרתם, תהווה ההפרה כהפרה יסודית של תנאי הסכם השימוש והם: 48, 52 ו- 53.

שונות ושינויים:

83. תדפיסים ו/או מסמכים ו/או חשבונות שהחברה תציג יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל מחלוקת שבין החברה לבין הלקוח ובכל הליך משפטי.

84. הצדדים מצהירים כי הוראות הסכם תנאי השימוש ממצות את המוסכם בין הצדדים להסכם.

85. כל מצג ו/או משא ומתן ו/או הסכמות ו/או התחייבויות ו/או הבטחות ו/או הסכמים עובר לחתימה על הסכם תנאי השימוש בטלים ואין להם כל תוקף מחייב. ללקוח לא תהיה דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

86. כתובות הצדדים לצורך הסכם תנאי השימוש הינן כאמור לעיל וכפי שצוין על ידי הלקוח.

87. הודעות שנשלחו למי מן הצדדים בדואר רשם כאמור לעיל, יראו כהודעות שהגיעו ליעדם הלכה למעשה לאחר 72 שעות מיום משלוח ההודעה.

88. הודעות שהגיעו לנמענים על ידי שליח, הכוללים אישור מסירה, יראו אותן כאילו הגיעו ליעדם הלכה למעשה ולכל המאוחר בתחילת ביום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה בפועל.

89. הודעות שתימסרנה באמצעות פקס' ו/או דואר אלקטרוני, הכוללות ווידוא מסירה טלפוני, יראו אותן כאילו הגיעו ליעדם בפועל לכל המאוחר ביום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה בפועל.

90. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפיה בגין השירותים ו/או השירותים הנלווים מעת לעת.

91. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות הסכם תנאי השימוש מעת לעת.

92. ללקוח תשמר הזכות לסיים את ההתקשרות עם החברה במידה ויסרב להתקשר עם החברה על פי הוראות הסכם תנאי השימוש החדשים, ככל שיהיו, וזאת ללא כל עלות יציאה.

93. הוראות הסכם תנאי השימוש אשר שונו, אם שונו, חלות על הלקוח מרגע חידוש השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח. בכל מקום בו הלקוח חידש את השירותים יראו את הלקוח כמסכים ומתחייב גם לתנאי הסכם השימוש המעודכנים של החברה.

94. כאמור לעיל, החברה ראשית על פי שיקול דעתה הבלעדית לעדכן, להפחית ו/או להעלות מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

תנאים נוספים ברכישת שרת וריטואלי vps – הצהרת הלקוח:

95. הוראות ספציפיות אלה באות להוסיף על הוראות הסכם זה.

96. הלקוח מצהיר כי הינו מודע לכך כי שרת וירטואלי הינו שרת בעל משאבים וייעוד נפרדים.

97. הלקוח מסכים כי ברכישת שרת וריטואלי יקבל הלקוח רק גישת מנהל לניהול התכנים באתר בכפוף להוראות הסכם זה.

 

תנית בוררות וסמכות שיפוט ייחודית:

1. על הסכם תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וחוקיה.

2. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

3. הבוררות תתקיים בעיר רחובות ועל הבורר להיות בקיא בדיני הסחר האלקטרוני והאינטרנט.

4. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הבוררות").

5. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק.

6. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט השלום בעיר רחובות.

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבורר ו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיא, הסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז

תל-אביב-יפו ו/או מחוז המרכז בישראל.

8. הוראות אלה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

9. כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה ייעשה בין הצדדים בכתב בלבד וכל הודעה בהתאם להסכם תנאי השימוש תיעשה בכתב בלבד.

10. הלקוח מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבין את תוכנו והסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.